Yi – King veya Değişimler Bilimi

Yi – King veya Değişimler Bilimi

Uygarlığımızda maddi gelişme ilerledikçe ve insana ait gerçek idealler yerini küçük maddi kazanımlara bıraktıkça güçlü bir güvensizlik ve acı duygusu artmaktadır. Bir çeşit ”ruhsal klostrofobi” yaşamaktayız. Doğu’da dedikleri gibi ”İnsan Tao’sunu, yaşama duygusunu yitirmiş ve genel olarak kendi dışındaki şeylerle karşılaşmıştır.

Tüm kehanet bilimleri arasında Çin’den gelen bir tane vardır ki civanperçemi kökleri veya üç adet metal para kullanılarak insanla onun sorularına getirilen yanıtlar arasında aracılık yapar; bu Yi King’dir.

Sorularına geleceğin sisli manzaraları veya kehanet bilimlerinde yanıt aramayı deneyenler sayısızdır. En sık rastlanan durumun bu yanıtları bulamamaları olması, sadece geleceklerini bilmeyi gerçekten istememelerinden (onlara sadece çok mutlu olacaklarının söylenmesini isterler)değil, aynı zamanda neredeyse her zaman kendi kaderlerinin dışında, yani onu kendileri üzerinde etkili kılma olasılığından yoksun olduklarından mantıklıdır. Onlara bu şans verilmiş olsa bile, onlardan kendilerini tanıma ve içsel değişim konusunda büyük bir şahsi çaba istendiğinde bundan başka yerlerde faydalanmaları mümkün değildir.

Yi King’in çok sayıda versiyon ve çevirisi dolaşımda olup bunların çoğu orijinal metni çarpıtmaktadır ve bu nedenle ne kehanet kitabı ne de bilgelik kitabı olarak kullanılmalıdır. Günümüze kadar gerçekleştirilmiş en iyi çeviri, saygıdeğer Hocası Lao Nail Souan’ın yardımıyla Çince metni çevirmeye on yılını vermiş olan olağanüstü sinolog Richard Wilhelm’in çevirisidir.

Wilhelm, Çin’e Hristiyan misyoneri olarak gitmiş ve ruhu orada Çin kültürü tarafından ”ele geçirilerek” yaşamında 180 derecelik bir dönüş gerçekleştirmiştir. Oğlu Helmut da daha az derecede bu tutkuyu paylaşmış ve  o da önemli bir sinolog olmuştur.

İyi dostu olan Jung, Richard Wilhelm’in hayatının sonunda, Çin kültürü ile nihayetinde bağrına döndüğü Hristiyan kültürü arasında nasıl bir mücadele geçtiğini anlatır. Sonuç olarak Wilhelm hayatı boyunca Çinli bir ruha sahip bir Batılı olmuştur.

Başlarda Yi King sözsüz bir kitap, sonsuz anlamları olan işaretlerin sonsuz bir dizisi olmuştur: Bilgisayar gibi ikili bir sistemi kullanan cebirsel bir sistem.

Kutsal veya ezoterik pek çok başka kitap gibi Yi King de Taocu bilgeliğin bir kısaltması, Konfüçyus’a ait ilkeleri bulduğumuz matematiksel, kozmogonik, tarihsel, insancı ve özellikle etik olmak üzere yoruma yönelik pek çok anahtara sahiptir.

Yi King pek çok başka yönü kesinlikle gizli kalsa da incelendikçe açıklığa kavuşan pek çok gizi barındıran yaşayan bir varlıktır.

Kitabı katı rasyonalist bir bakış açısı ile okumaya kalkışırsak kitap kendini tamamen kapatır. Bu, hayatın anlamını bir kadavranın bedeninde aramaya veya duygu ve hislerimizi basit biyokimyasal tepkimelere indirgemeye benzer.

Yi King’in görüntülerinin büyük kısmı insan sezgisinden, en yüksek dinsel ve mistik sezgiden gelir ve bu sezgiyi rasyonalize etmek mümkün değildir.

Az bulunur görüntülerden bazıları eski Çin şiirinden veya ilksel bir boyuta yükseltilmiş tarihsel olaylardan gelir.

Yi King okuması kolay olan bir kitap değildir: ne kanıt ne de sonuç gösterir. Doğadan gelen ilave bir giz gibidir, gerçekte doğanın kendi kurallarını oluşturur ve onları çözmemizi bekler: Sessizliğin Sesi’nin dediği gibi;

“Doğaya yardım et ve doğa ile birlikte çalış ve doğa da seni kendi yarattıklarından biri olarak görecek ve sana itaat edecektir”.

Gerçekte bu, Yi King’e yaklaşmanın tek yoludur. Yi King “Değişimler” (Yi) “Kitabı” (King) anlamına gelir ve görünür dünyadaki değişimleri ve değişiklikleri belirleyen kuralları açıklar: gerçekliğin bir boyutunda sadece bu kurallar değişmez olarak kalır.

Yi King iki okuma veya iki kullanıma sahiptir: Doğu’da ve Batı’da neredeyse herkesin kullandığı şekli ile Kehanet Kitabı (yin enerjisi, dünyevi) olarak ve daha ilginç yönü ile Bilgelik Kitabı (yang enerjisi, ruhsal) olarak.

DEĞİŞİMLER KİTABININ TARİHÇESİ

Çin edebiyatında Yi King’in yazarı olarak dört ‘aziz’in adı geçer, bunlar Fou Hi, Kral Wen, Tcheou Dükü ve Konfüçyus’tur.

Fuo Hi, mitsel bir kişiliktir, eşiyle birlikte insan ırkının, müzik aletlerini, takvimin, avın, balıkçılığın, akupunkturun, yazının…Trigramların yaratıcısıdır. Bu da yazının ve trigramların insanlık kadar eski olduğu anlamına gelir.

Yi King’in tarihinin eskiliğine tanıklık eden iki arkaik derlemesi bilinmektedir. Bunlardan biri neredeyse efsanevi bir hanedan olan Hia’lar, öteki de Chang (M.Ö.1766-1123) hanedanına aittir. Ancak bugünkü sıralarıyla 64 heksagram Tcheou hanedanının (M.Ö. 1122-249) kurucusu olan Kral Wen’e (M.Ö. 1231-1134) uzanır. Her bir heksogram hakkında kısa yargı cümleleri olan yargıları da yazan odur. Bunları Chang hanedanının son kralının despot yönetimi sırasında hapsedildiği uzun yıllar süresince yazmıştır.

Kitap, Tcheou döneminde (M.Ö. 1122-249) ‘Tcheou’nun Değişimleri’ adıyla kullanılmıştır. Bu aynı zamanda Konfüçyus’un (M.Ö. 522-479) hayatının son yıllarında incelemiş olduğu kitaptır. Onun elli yıl daha fazla yaşasa Yi King’de mükemmelliğe ulaşacağı söylenmekteydi. On Kanat (edebi parçalar ve Yi King’e yakın incelemeler) Konfüçyus ekolündendir: Bunların ikisi görüntüler hakkında yorumlar diğer ikisin de  Karar için yorumlardır.

BİLGELİK KİTABI

Şüphesiz Yi King doğayı ve tarihi yöneten değişimlerin kurallarını içeren Bilgelik Kitabı olarak daha ilginçtir. Kitabın tamamında üç temel kavram geçer; bunlar Değişimler Kuralı, Görüntüler ve Yargılardır.

DEĞİŞİMLER KURALI

Fenomenler dünyası iki kutuplu, ikilidir(Yin-Yang) ve bu iki kutbun bir araya gelmesi oluşumların, ebedi değişimin dünyasını oluşturur. Bu iki güçten hiçbiri diğerinden üstün değildir ancak ikisi arasında bir sıralama farkı vardır: Güçlü olan üste çıkarken (Yang) zayıf olan itaat eder (Yin). Kötülük bu sıra bozulduğu zaman ortaya çıkar.

Ancak Ying ve Yang katı karşıtlıklar değildirler. Karşılıklı olarak birbirlerine dönüşebilirler.Yang arttıkça genişleme eğilimi çözülür bölünmez bir birlik Yang çözülebilir ve dolayısıyla zayıf bir şeye Yin’e dönüşür. Aynı şekilde zayıf Yin de yoğunlaşma eğilimini aşarak güçlenir ve bölünmez olan ve dolayısıyla güçlü olan bir birimi Yang’ı oluşturur.

Yin ve Yang oyunlarının ardında temsil edilen Tai Chi yani ana çizgi, ebedi çizgi, iki kutuba bölünmüş dairedir.

Yin tam anlamıyla belirsiz olan, sorunlu olandır. Yang ise güneşin altında dalgalanan bir bayraktır. Bunlar bir dağın aydınlık ve karanlık, güney ve kuzey yamaçları gibidirler. Bu Yin ve Yang ifadelerine Yi King’in sadece kanatlarından birinde, güçlü bir Taocu etki sezinlenen “Büyük Anlaşma”da rastlanır. Kitabın geriye kalanında “kapalı olan” ve “uysal olandan” bahsedilir.

Değişimler veya dönüşümler ayrı ayrı olaylardan meydana gelmemiştir: çevrimsel karaktere sahip sabit bir kurala göre davranırlar.

Değişimler yavaş yavaş meydana gelir; böylece oluşan (Ki) tohumları, şeyler kesin olarak somutlaşmadan önce onların başlangıcını bulma şansına sahip olurlar zira şeyler henüz tohum halinde iken onları tek ve basit bir hareketle değiştirmek mümkündür.

GÖRÜNTÜLER

Bunlar Eflatun’un idealarına çok yakındır. Heksogramlar Yi King’in kehanet yönünde göreceğimiz gibi görüntüler, semboller oluştururlar. Örneğin “üstte dağ, altta su” bir dağın eteğinden fışkıran bir kaynaktır. Bu görüntüler Kozmik Kural’ın en eski ifadeleri olup görünen dünyanın ötesinde de vardır.

Bu ilksel görüntülerin bizim “ dünyevi” dünyamıza giriş ve çıkışları, bizim dünyamızın bağrında değişim ve değişikliklere yol açar.

“ Büyük Anlaşma “da insanlığın tüm kurumlarının yaratılışı bu görüntülerle ilişkilendirilir.

YARGILAR

Bunlar Yi King’in heksogramlar için olduğu kadar onu oluşturan farklı çizgiler için de olan yorumlardır.

Görüntüler durumları gösterir ama gelişmelerin onları nereye götürdüğünü söyleyemez. Bu olayın olumlu veya olumsuz işaretini belirleyen yargıların görevidir.

Yi King’de dört tip yargı vardır; Şans veya evrensel kuralla uyum; Şansızlık bunun tersi; Pişmanlık, şansızlıktan şansa doğru götüren hareket; Aşağılanma, şanstan şanssızlığa götüren ve sonuçları kaygı ve dert olan hareket. Yargılar aynı zamanda görüntüler tarafından gösterilen durumlarda nasıl davranılacağı konusunda tavsiyelerde bulunur.

KEHANET KİTABI

Doğa’da meydana gelen her olayı, yorumlayabilmek koşuluyla bir kehanet, bir mesaj olarak görmek mümkündür. Çinliler doğayı okumak için civanperçemi köklerinin veya bozuk paranın kullanıldığı bir yöntem buldular.

Aslında kökler veya paralar aracılığıyla esrarlı bir şekilde cevap veren “shen”ler yani ruh benzeri varlıklardı. Kitap böylece kendisinin soru soran insanın soruyu sorarken bağlantıya geçtiği “shen” tarafından beslenen canlı bir varlık haline gelir. Öyleyse, Yi King’e danışmak için sakin ve kozmik etkilere açık bir ruh hali gereklidir.

Çince’de “doğrulukla” eşdeğer olan içsel alıcılık temeldir; insan içerisini Yi King’in bilgi suyunun (Yang) doldurduğu boş bir vazo (Yin) gibidir.

Bu yüzden danışma amacıyla aşağıdan yukarıya doğru heksogram oluşturuldu. Bu, kullanıma tam hazır olan hali, tahminin yapılabilmesi için vazgeçilmez şart olan kitap tarafından verilen etik ilkelerin alınmasına olanak tanır.

Bu etik ilkeler böylece danışanın kendi kaderinin etkin bir öğesi haline gelen ve şeyler henüz gebe iken etki etme yeteneğine sahip Tao’suna karşılık gelir.

Trigramlar Yin ve Yang’ın, doğadaki olası sekiz birleşimini oluşturur ve doğa fenomenlerinde olduğu gibi biri diğerine dönüşebilir. Değişimler fikri tam da budur; trigramlar sadece şeylerin değil özellikle onların hareket etme eğilimlerinin (alıcılık, yaratıcılık…) sembolleridir.

Bunun dışında soyut anlamda bir aileyi temsil ederler ama işlevleri anne baba gibi değildir.

Oğullar arasında farklı yönleriyle hareket vardır; hareketin başlangıcı (büyük oğul,uyandırıcı), hareketteki tehlike (ikinci oğlu, anlaşılmaz, tehlike)ve hareketin sonu (üçüncü oğul, hareketsizleştirme). Baba gökyüzü, yaratıcı, hareket ve ilksel güçtür.

Kızlar bağış ve özverinin farklı evrelerini simgelerler: Yumuşak etki (büyük kız, yumuşak), açıklık ve uyum (ikinci kız, bağlanan, aydınlık) ve dinginlik (üçüncü kız, neşeli, dingin). Anne toprak,ilksel alıcılık ve fedakarlıktır.

Bu sekiz trigram kendi aralarında birleşerek 64 hekzagram veya Wilhelm denilen Çince Kua; “işaret”ini oluşturur.Yin çizgileri 6 veya 8 sayıları ile gösterilirken, Yang çizgileri 7 veya 9 sayıları ile gösterilir. Bir 9 rakamıyla gösterilen bir Yang çizgisinde o kadar fazla iç gerilim vardır ki harekete geçerek Yin çizgisine dönüşür. Bozuk para veya köklerde 8 veya 7 ile temsil edilen çizgiler hareketsiz kalır. Bir heksogramı yorumlamak için genel anlamın yanı sıra eğer varsa hareket halindeki çizgilerinkini de yorumlamak gerekir. Bu durumda bunların dönüşümü gerçekleştirerek ortaya çıkan heksogramı, varış heksogramını da yorumlamak gerekir.

Her bir heksogramda en alttaki trigram aynı zamanda dahilidir; o girer, varırken üstteki trigram haricidir; çıkar, gider.

Çekirdek trigramlar da çok büyük öneme sahiptir. Bunlar her heksogramın dört merkezi çizgisi tarafından oluşturulurlar ve ortadaki iki çizgi ortaktır.

Örneğin Masumiyet heksogramının dört çekirdek çizgisi vardır; bunlar iki çekirdek trigramı ☴ Souen, yumuşak olan üst çekirdek trigramı ☶ Ken, hareketsizleştirme olan alt çekirdek trigramı oluştururlar.

Her çizginin kendi işlevi vardır; alt konum veya ilk çizgi genelde hareket etmeye başlayan birini gösterirken 6. Çizgi olan üst çizgi Egemen, 4.çizgi papazdır, 3. bir geçiş konumuyla 2. bir memurdur.

Bunun dışında çizgiler kapalı veya dokunulabilir, merkezi veya değil doğru veya değil olabilirler.Bütün çizgiler olan Yang kapalıdır (sert, kırık çizgiler olan Yin dokunulabilirdir(zayıf)). İkinci ve beşinci çizgiler yani alt ve üstteki iki trigramın orta çizgileri merkezidirler.Kendisine ait yerde bulunan bir çizgi,yani tek sayılı (1., 3. veya 5.) yerlerde bulunan düz çizgiler, Yang ve çift sayılı yerlerde (2., 4. veya 6.) bulunan kesik çizgiler Yin,doğrudur.

Her heksogramın kendi efendileri vardır. Bunlar genelde 5. çizgi olan egemen ve heksogramın karakteristik anlamını veren çizgi oluşturandır. Bazen bunların ikisi aynı çizgide çakışabilir.

Kehanet kitabı ve Bilgelik kitabı olarak Yi King’in amacı kendini bilmektir.

Yanıt, Yi King’e sorduğu sorulara yanıt bulan herkesin içindedir. Yi King sadece kendini bilme ve uyumun kuzeyini gösteren pusuladır. Böylece yanıtını uzaklarda arayarak her soru soruşumuzda kitap bizi kendi içimize geri gönderir.

Yİ KİNG İLE BİR SÖYLEŞİ

Yi King, yaşayan bir varlıksa onunla söyleşmek, örneğin felsefi bir söyleşi yapmak mümkündür. Ben böylece Yi King’e Yeni Yüksektepe ve onun dünyadaki rolü hakkında sorular sordum. Bu tip bir okumayı gerçekleştirmek için özel yargılardan çok, özellikle Görüntüler ve Sembollerle ilgilenmek gerekir.

Yeni Yüksetepe’yi tanımlamak için Yi King iki heksogram kullandı (İkinci satır hareketli olduğundan yeni bir heksogram oluşturdu). Birinci heksogram olan  toprakta geniş bir taban üzerinde yükselen bir dağın, bir piramidin görüntüsüdür. ☶ Ken, Dağ ve ☷ K’oen, alıcı olan, Toprak.

Heksogramın adı olan Po, patlama şöyle açıklanır: tüm çizgiler Yin’dir ve toprak kazanarak en tepede duran aydınlık son çizgi olan Yang’ı ters çevirene dek giderler. Bu son Yang çizgisi heksogramın kralıdır. Heksogramı tamamen karakterize eder ve onu yönetir. Bu heksogram Çin’de 7 Kasım’da başlayan kışın kapısını açan sonbaharın son ayı olan dokuzuncu aya (8 Ekim’den Kasım’a denk gelir). Kışın başladığı bu dönemde Yin, Yang’ın yerine geçmek üzeredir. Tarihsel bir bakış açısından bu Ortaçağ’ın başlangıcı, uygarlığın bir düşüşüdür. Yi King heksogramları sıralamasında bizimkinden hemen önceki heksogram bu tarihsel çevrime niye geldiğimizi açıklar. “Lütuf” adı verilenden bahseder, yani uygarlığın düşüşüne aşırı lüks ve yüzeysellik neden olmuştur.

Tüm Yin çizgileri düşmek, inmek eğilimine sahiptir ve Yang çizgisi de desteği olmadığından düşmek eğilimindedir. Bu gerçekleşirken, toprakta gizlenen buğday tanesi gibi hayatı meydana getirir.

Bir sonraki heksogram olan “Dönüş”  “Gündönümü” böylece meydana gelir. Bu Yang’ın bir kez daha toprağı fethetmeye başladığı bir şafaktır: Bu iki heksogramın arka arkaya gelişi çürüme ile yeniden doğuş arasındaki bağlantıyı simgeler.

İçinde bulunduğumuz dönem öz saygı ilkesinin gözden düştüğü ve bayağı aşağılık olanın onun yerine geçtiği bir dönemdir. Uygarlığımızın etkili bir biçimde çirkin, aşağılık ve olumsuz olanı kült haline getirdiği ve bunu gezegenin her yerinde gerçekleştiği olgusu üzerinde ısrar etmek gereksizdir.

Bu tarihsel dönem boyunca kalpleri soylu olanların, doğruların desteği kalmamıştır; etrafındakilerle ilişkileri yoktur, eleştirilmekte ve saldırıya uğramaktadırlar. Yi King’in bu saldırılarda gördüğü tek olumlu nokta bunların gizli değil açık şekilde görülebilir olmasıdır.

Özet olarak; Yi King Yeni Yüksektepe’yi çözülme çağında yaşayan bir dağ, bir Piramit gibi görmektedir ve eleştirilmesinin ve tek olmasının nedeni budur.

Başlangıçtaki heksogramın ikinci satırı hareketli olduğundan bu heksogram dönüşüme uğrayarak üstte Ken ☶ Dağ ve altta K’an ☵ Uçurum, Su, derinliği ölçülemez trigramlardan oluşan bir sonraki varış heksogramını verir.

Bu bir dağın eteğinde doğan bir kaynağın görüntüsüdür. Kaynaktan hayat veren su fışkırır ancak suyun, uçurum işareti ile gösterilen pek çok engel ve tehlikeyi aşması gerekmektedir.; o yolunun üzerinde karşılaştığı tüm çukurları su ile doldurarak, uçurumlardan atlayarak ve hiç durmadan ilerleyerek, sekerek bunları aşmaya uğraşacaktır. Bu geçiş, toprağın (K’uen) altındaki yıldırımı (T’chen) gösteren ve daha önce bahsedilen yeniden doğuş, gündönümü heksogramını oluşturan üst K’ouen ☷ ve alt T’chen ☳ çekirdek trigramların gösterdiği şafağa götürür.

Burada Mong haksogramının adının belirttiği “Deneyimsiz bir gençlik”ten fışkırmaya başlayan genç bir kaynaktan bahsedilir. Gençlik hatalar yapar. Bununla birlikte bu bitmeyen bir azim gerektiren başarıyı engellemez ve geçen zamanla başlangıcın –burada nitelikler karışıklık içerisinde ve gelişmiştir- kabalığı yerini dışarıya doğru da somutlaşan iç aydınlığa bırakır.

Yeni Yüksektepe’nin dünyadaki rolü ile ilgili olarak Yi King hareketli satırları olmadığından tek heksogramlı – yanıt verir. Onu toprak altındaki güneşe, kış gündönümüne veya gecedeki ateşe benzetir: K’ouen alıcı olan, toprak ve Li bağlayan ateş.

Bu Ming Yi, “Işığın karartılmasıdır. Burada yetenekli insanara ve bilgelere kötülük getiren dünyayı yönetenler ve prensler ve karanlık despot adamlar görünür. Yukarıdaki altı tüm işareti tanımlar. Bu ışığı gizleyen toprağın en yoğun yığılmasıdır; burada pek çok direnç karşısında iyinin genişlemesinden onlar onu yenmeseler de sendeleyeceğinden bahseder zira ışık hiçbir zaman sönmez sadece anlık olarak üstü örtülür.

Bu işaret Kral Wen’in, Chang’ın son ve tiran kralı tarafından hapsedildiği tarihsel döneme dolayısıyla da haklıların güçlüler tarafından hapsedildiği, baskıya uğradığı veya aşağılandığı tüm dönemlere atfedilir.

BOZUK PARALAR

Civanperçemi kökleri yöntemi dışında, ortalarında delik olan ve bir yüzüne bir yazı kazınmış olan bronzdan eski Çin paralarının bu işe yaradığı kısaltılmış bir yöntem kullanılır. Üç tane para alınarak aynı anda atılır. Her seferinde bir çizgi elde edilir. Kazılı yüz, Yin olarak kabul edilir ve değeri ikidir. Diğer yüz ise Yang kabul edilir ve değeri üçtür. Söz konusu çizginin karakteri buradan belli olur. Üç paranın üçü de Yang ise bu bir dokuz, Yüng ise altıdır. İki Ying ve bir Yang yediliyi verirken, iki Yang ve bir Ying sekiz olur. Dönüşümler Kitabı’ndaki heksogramlarla ilgili olarak aynen civanperçemi kökleri kullanılarak yapılan kehanetteki gibi işlem yapılır.

Şekilde trigramlar alttan ☵ K’an, Uçurum, Su ve üstte ☳ T’chen, Uyandıran, Yıldırım’dır. Bunlar tehlike ve hareketi, yani hareket sayesinde tehlikeden çıkıldığını gösterir. “Tehlike altında ilerlemek başarıyı getirir” (Konfüçyus). ÖyleyseYeni Yüksektepe’nin rolü bir ışık, bir lamba olmaktır ve karanlık çok derinse ışık daha uzakta görünecektir.

İnsanın kaynı unutuştansa her zaman kendimize dağların sağlam olduğunu, rüzgarın onları yıpratmadığını, derelerin büyüyerek zorlukları aştığını hatırlatmalıyız. Belki kıştır veya yaklaşıyordur.; Yi King “çimlerin üzerinde yürünüyorsa kırağı uzak değildir” der. Ancak bu kitap bize Kış’ın kırağılarının ilkbahardan daha güzel olduğunu ve dereleri besleyen ve onları nehirler haline getirenin bu buzlar olduğunu hatırlatır.

İşte bu yüzden içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda lambamızı yanık tutarak, onu irademiz ve kalbimizin tamamı ile besleyeceğiz. Adı tarihte kaybolan ama kesinlikle idealist olan Çinli bir şair bu iradeyi şöyle tarif etmiştir:

“Asla dinlenmeyen, kalbi ve kanı ile imkansıza erişmeyi düşünen, başarır.”

Yolando Calvo Gomez

Yeni Yüksektepe Dergisi Sayı: 8

By | 2017-05-23T00:18:16+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Sanat, Semboloji|0 Comments

Aktiffelsefe Eskişehir

Burada İçerikler paylaşılacaktır.
Pek Yakında..